Forside

Kristianelund

Kristianelund er en slægtsgård, der har været ejet af den samme familie siden opførelsen i 1898. I dag fungerer Kristianelund som kollektivt familiesommerhus. Udover bygninger omfatter Kristianelund landbrugsarealer på 16,6 ha. I nedenstående gennemgås ejerforholdene siden 1898.

I perioden 1898-1940 blev Kristianelund ejet af Barbara og Magnus Michaelsen, der er oldeforældre til de nuværende 5 ejere.

Barbara og Magnus Michaelsen fik kun ét barn, datteren Kristiane, der i 1919 blev gift med Nikolaj Madsen. Kristiane og Nikolaj Madsen boede på Kristianelund fra deres bryllup, men overtog først gården ved Magnus Michaelsens død i 1940. Kristiane og Nikolaj Madsen fik 10 børn (Peter, Børge, Lise, Arne, Grethe, Barbara Elisabeth, Ruth, Åse, Margit og Ellen).

Arne Madsen overtog Kristianelund i 1968. Ved Arne Madsens død i 1978 arvede Nikolaj Madsen og Arne Madsens søskende Kristianelund.

Ved Nikolaj Madsens død i 1980 arvede de 9 søskende Kristianelund. 3 søskende (Ruth, Åse og Margit) blev dog umiddelbart købt ud af 4 af de øvrige søskende (Lise, Grethe, Barbara Elisabeth og Ellen), mens de 2 øvrige søskende (Peter og Børge) bibeholdt deres arvede andel.

Lise købte Peters andel i 1987. Ved Grethes død i 1993 blev hendes andel overtaget af ægtefællen Børge Kristensen. Ved Lises død i 2003 arvede de søskende/deres decendenter, der fortsat var medejere af Kristianelund hendes andel.

I 2004 blev Samejet Kristianelund etableret med 8 ejere, alle oldebørn af Barbara og Magnus Michaelsen. De 8 ejere var: Hans Henrik Kristensen, Poul Henning Kristensen, Søren Hansen, Anders Hansen, Jørgen Graulund Jørgensen, Jane Graulund Jørgensen Bøgelund, Jette Jørgensen og Jens Bent Jørgensen. Efterfølgende har Anders Hansen (2011), Jens B. Jørgensen (2012) og Poul Henning Kristensen (2015) solgt deres andele til nogle af de øvrige ejere, hvorefter ejerkredsen pr. 1. januar 2015 udgøres af 5 personer.

Samejets overtagelse af Kristianelund krævede dispensationer i henhold til landbrugslovgivningen: fritagelse for bopælspligt og fritagelse fra kravet om ankermand for familieejede landbrug. Disse dispensationer blev givet i brev af 19. oktober 2004 fra Jordbrugskommissionen for Århus Amt og er bekræftet i 2011 i forbindelse med Anders Hansens udtræden af ejerkredsen.

Samejet Kristianelund blev formelt stiftet den 14. august 2004. I formålsparagraffen for Samejet Kristianelund hedder det: ”Formålet med Samejet Kristianelund er at eje og drive ejendommen Kristianelund, Fjordvejen 9, 8305 Samsø (mat. Nr. 2 a m.fl., Stauns by, Onsbjerg), som sommer- og fritidshus til benefice for tidligere og nuværende ejere samt hermed beslægtede aktiviteter herunder mindst en gang årligt at fungere som samlingssted for alle de efterkommere efter Kristiane og Nikolaj Madsen, der ønsker at deltage”. ‘